Projekt

Zadanie pn.:
„Rewaloryzacja Pomnika Historii  Cmentarz Żydowski
w Łodzi przy ul. Brackiej 40.

Etap I – opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac rewaloryzacyjnych”

jest dofinansowane z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi umową
nr 685/BN/D/2018 w formie dotacji
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wartość ogólna zadania – 752 000,00 zł
Wysokość oraz forma  dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi –
dotacja w wysokości 450 412,00 zł

http://www.zainwestujwekologie.pl/